دلیل عقب ماندگی ایران درصنعت تورسیم

گزارشی از سرویس اجتماعی پایتخت:

دلیل عقب ماندگی ایران درصنعت تورسیم

صنعت تورسیم امروزه در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته یکی از مهمترین منابع اقتصادی است. گردشگری یا توریسم، صنعتی پویا و رقابتی است که نیاز به این توانایی دارد تا ...

بازداشتگاه اوین

قالیباف خبر داد:

موافقت رئیس دستگاه قضائی برای تبدیل زندان اوین به پارک

شهردار تهران گفت: تبدیل شدن زندان اوین به پارک عمومی دارای خیر و برکاتی برای شهرداری، قوه قضائیه و مردم است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱